Home > Mẹo Vặt > 1.2. Tạo tài khoản Microsoft và đăng nhập vào Power BI Desktop

1.2. Tạo tài khoản Microsoft và đăng nhập vào Power BI Desktop